اخذ اقامت در روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهای حائز اهمیت قاره ی آسیا و اروپا محسوب میشود. سالانه اشخاص بیشماری به دنبال اخذ اقامت در روسیه و مهاجرت به کشور یاد شده هستند. شرایط زندگی در این کشور بسیار مناسب است. به گونه ای که میزان رفاه افراد در سطح قابل قبولی واقع شده است. شاید بتوانیم علّت مهاجرت اشخاص را بدین کشور در همین امر خلاصه داریم.

دریافت اقامت کشور روسیه بعد از دریافت ویزا قابل انجام است. دریافت اقامت روسیه به طور قطع، مستلزم رعایت برخی ضوابط و مقررات میباشد. بدین نکته به خوبی توجه فرمایید که شما به منظور آن که بتوانید به نتیجه مطلوبی دست یابید، میبایست پروسه را به خوبی در پیش گیرید. از سوی وکلای سروش عدل لازم به ذکر است که خرید خانه در کشور روسیه به تنهایی موجب اخذ اقامت آن نخواهد شد. بنابراین اقامت روسیه با اجاره نمودن خانه تنها یک شیوه ی کمک کننده تلقّی خواهد شد.

اخذ اقامت روسیه

اخذ اقامت موقت در روسیه

اجازه اقامت موقت یا همان trp به شهروندان خارجی حق اقامت در کشور روسیه را پیش از دریافت مجوز دائم را میدهد. این گونه از مجوزها تقریباً شش ماه به طول می انجامد تا به دست رسد و به مدّت سه سال اعتبار دارد، هر چند که هر ساله نهاد مهاجرت روسیه میبایست آن را به تأیید رساند. یک شهروند خارجی که به گونه موقت اقامت دارد نخواهد توانست مکان اقامت در منطقه ای را که ضمن آن trp به دست آورده است، دگرگون سازد.

اخذ اقامت دائم در روسیه

اشخاصی که اقامت موقت در کشور روسیه را اخذ نموده اند اغلب میتوانند بعد از گذر یک سال از اقامت خویش، به منظور اخذ اقامت دائم در روسیه، اقدامات لازمه را در پیش گیرند. مدّت زمان اقامت دائم پنج سال میباشد. البته به منظور اخذ اقامت دائم اشخاص میبایست حاوی شرایط و معیارهای ویژه ای باشند. اشخاص میتوانند جواز اقامت دائم کشور روسیه برای خویش را که دارای پنج سال اعتبار است به تعداد دفعات بیشماری تمدید کنند. چنانچه شخصی، برای یک دوره ی شش ماهه کشور روسیه را ترک نماید، اقامت دائم روسیه برای وی لغو خواهد گردید.

اخذ اقامت در روسیه به طریق کارآفرینی

شما به منظور سرمایه گذاری در روسیه میبایست یک طرح تولیدی خوب در سر داشته باشید. توجه نمایید که طرح تولیدی حاوی؛

  • دلالی.
  • واردات.
  • صادرات.

نمیگردد. از سویی باید بر روی طرح تولیدی خویش جواز دریافت کنید و بدین ترتیب شرکت را به مرحله ثبت رسانید. ثبت شرکت در این کشور ضمن لیست مهاجرت به روسیه به طریق سرمایه گذاری واقع میشود. حال میبایست ضمن شرکت تأسیس گردیده میان 10 الی 100 درصد سهام به خود شما متعلق باشد و سود حاصل از سهام سالیانه نیز ده میلیون روبل در نظر انگاشته شود.

▪▪▪ توجه؛

ضمن مهاجرت به کشور روسیه به طریق سرمایه گذاری، میبایست در روند یک سال لااقل دو میلیون روبل مالیات تأدیه کنید. بدین شیوه در ابتدا میتوانید اقامت دائم و پس از گذشتِ سه سال، تابعیت روسیه را دریافت نمایید.

اخذ اقامت در روسیه به طریق ثبت شرکت

ما چندی پیش در ارتباط با ثبت شرکت در روسیه با شما سخن گفته ایم. حال بهتر است باری دیگر بدان اشاره نماییم. در این شیوه، شما نیز یک شرکت ثبت مینمایید. یک فرد ایرانی میتواند مالک صد در صد شرکت خود شود و نیازی به شریک روس نخواهد داشت. ولو، تا پیش از دریافت مجوز کار، نخواهد توانست مدیر عامل شود، از این جهت حق امضاء نیز نخواهد داشت.

بنابراین، به گونه ی موقت (برای مدّت زمان سه ماه) یک مدیر عاملی که دارای اصالت روس است (بدون سهام ضمن شرکت) معرفی میگردد تا مقدمه های منوط بر دریافت جواز کار را مهیا سازد. پس از صادر گشتن جواز کار، مدیر عامل روس عزل گشته و مدیر عامل ایرانی (که جواز کار را دریافت نموده است) منصوب خواهد شد.

اخذ اقامت روسیه

اخذ اقامت در روسیه به طریق کار

شرایط کار نمودن در کشور روسیه برای اشخاصی که حاوی مهارت های ویژه و حاذق و نیز دارای سوابق کاری معتبر و شناخته شده هستند، مهیاست. فرد درخواست کننده در این شیوه ویزای کار در روسیه را اخذ نموده و خواهد توانست بدین کشور وارد شود.

نکته بسیار مهم که بدین هنگام قابل بیان است، مسلط بودن شخص مورد نظر به زبان روسی میباشد. روسیه حاوی شرایط اقتصادی مطلوبی است و کار نمودن ضمن این کشور با اخذ حقوق و مزیت های برابر در بین کارکنان، صرف نظر از خصوصیات قومی، ملیتی و نیز مذهبی همراه میباشد. اشخاصی که اقامت در روسیه را به طریق کار دریافت مینمایند، قادر خواهند بود سالیان سال بدون نیاز به خروج از روسیه، به همراه همسر و فرزندان خویش در آن سکونت داشته باشند.

ویزای کار روسیه به گونه مولتی است. یعنی آن که به دفعات مکرر از قابلیت استفاده برخوردار است و شخص میتواند میان کشور خود و کشور روسیه در عبور و مرور باشد. دو گونه ویزای کار به صورت؛

  • یک ساله.
  • سه ساله.

وجود دارد.

اقسام گوناگون ویزای کار در کشور روسیه

به واسطه ی نیروی کار معمولی نیز میتوانیم ویزا اقامت موقت یک ساله روسیه را دریافت نماییم. ولیکن این قبیل از ویزا ها، تنها یک ویزا میشود و به تابعیت منتهی نمیگردد. همچنین به واسطه ی مجوز کار نیروی ماهر و حاذق ، میتوان ویزای سه ساله اخذ نمود و اقامت موقت به مدّت سه سال را در اختیار داشت. این قبیل از ویزا ها به نوعی است که میتوان در عبور و مرور بود. به واسطه ی این نوع از ویزا ها، خانواده شخص تحت عنوان همراه خواهند توانست اقامت کشور روسیه را دریافت نمایند. ویزای جواز کار نیروی حاذق بعد از مدّت سه سال تا شش ماه خواهد توانست اقامت موقت این کشور را به اقامت دائم مبدل سازد.

اخذ اقامت در روسیه به طریق ازدواج

چنانچه که شما با یک شهروند روس ازدواج نمودید، میتوانید اقامت آن کشور را اخذ نمایید. به هنگام انجام اقدامات لازمه و ارائه اسناد و مدارک، پس از تقریباً نه ماه اقامت موقت به شما میدهند که سه سال اعتبار خواهد داشت و به گونه یک مهر داخل ویزای شما به چَشم خواهد خورد. پس از یک سال از دریافت اقامت موقت تقاضای اقامت دائم را باید ارائه دارید و میان سه الی شش ماه اقامت دائم را اخذ خواهید نمود. پس از گذشت یک سال از دریافت اقامت دائم، تقاضای تابعیت خود را ارائه دارید و به هنگام وجود شرایط، شما خواهید توانست تابعیت و پاسپورت روسی را اخذ نمایید. تمامی پروسه یاد شده، از به هنگام ازدواج تا دریافت تابعیت، در کمترین حالت خود به چهار سال زمان نیاز خواهد داشت. داشتن فرزند، میتواند منجر به آسان تر شدن طی مسیر یاد شده گردد.

از سویی در اختیار داشتن ملک چه به نام همسر خود و چه به نام خویش، در اخذ پراپیسکا (نشانی رسمی) اثرگذاری مثبت دارد. لازم است شما هر سال را لااقل شش ماه در کشور روسیه سپری نمایید.

 اخذ اقامت در روسیه به طریق تحصیل

از جمله روش های موجود در راستای مهاجرت به کشور روسیه، مهاجرت به دلیل تحصیل بدین کشور است. در این گونه از مهاجرت شخص درخواست کننده میبایست به یکی از دانشگاه های مورد نظر خود اعلام درخواست کند و در صورت مقبول واقع گشتن و اخذ دعوت نامه از دانشگاه، ویزای تحصیلی این کشور را اخذ کند. این ویزا تنها برای شخص صادر میگردد و حاوی اعتبار است و میبایست به گونه ی مکرر تمدید گردد. کشور روسیه به علّت در اختیار داشتن دانشگاه های معتبر و معروف و مدارک بین المللی، سالانه پذیرای اشخاص بسیاری بدین طریق است.

تحصیل در این کشور به گونه حضوری و از سویی تمام وقت امکان پذیر است. در برخی از رشته های تحصیلی چون پزشکی و داروسازی امتداد تحصیل به زبان فرانسه و نیز روسی هم ممکن میباشد.

اخذ اقامت در روسیه به طریق سهمیه

ما میتوانیم سهمیه را به لاتاری آمریکا شبیه سازی نماییم. که به عبارتی اخذ اقامت و تابعیت کشور روسیه از طریق سهمیه، برای ایرانیان ممکن نمیباشد.

سخن آخر

ما سعی کردیم  شما عزیزان را با اخذ اقامت در روسیه و تمامی جوانب آن آشنا نماییم. شما عزیزان به هنگام نیاز میتوانید با وکلا و مشاوران حقوقی ما در سروش عدل همراه گردید. قطعاً ما نیز خواستار رفاه و آسایش شما، بیش از پیش هستیم.