تامین مالی فاینانس

تامین مالی فاینانس یک قرارداد توافق حقوقی است. که به منظور تأمین مالی یک پروژه یا طرح تجاری و اقتصادی تهیه و تنظیم می گردد. بسیاری از کسب و کارها در ابتدای اجرای یک پروژه کاری منابع و وجوه کافی را در اختیار ندارند. بنابراین قرارداد تامین مالی به منظور فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز پروژه و طرح در دست اجرا منعفد می گردد. تا اطمینان حاصل شود مانعی برای اجرا و بهره برداری از پروژه پیدا نشود. در این مطلب از مرکز حقوقی و داوری بین المللی سروش عدل به تامین مالی فاینانس می پردازیم.

قرارداد تامین مالی فاینانس می تواند در انواع مختلف فعالیت های تجاری و اقتصادی استفاده شود. و منابع مالی را فراهم کند. به عبارت دیگر هر پروژه ای که نیاز به تامین مالی خارجی داشته باشد. ناگزیر از بهره گیری ازقرارداد فاینانس است. بسیاری از قراردادهای فاینانس به قرض گیرنده اجازه میدهد که دین خود را از محل منافع حاصله از پروژه ای که تامین مالی شده پرداخت کند.
برای مثال شرکتی که برای ساخت و تجهیز یک سالن تئاتر با یک نهاد مالی و اعتباری وارد قرارداد فاینانس یا تامین مالی می شود. ممکن است با قرض دهنده توافق کند که دیون موجود از محل فروش بلیط های تئاتر پرداخت شود.

تامین مالی فاینانس

مفاد قرارداد فاینانس

قرارداد فاینانس توافقی میان قرض گیرنده و قرض دهنده ( وام دهنده ) است. این قرارداد در زمینه اصول کلی تابع حقوق قراردادها، ساختار حقوقی حاکم بر قرارداد و ضمانت اجراهای قراردادی در فرض تخلف است. با اینکه ممکن است هر قرارداد فاینانس با عنایت به موضوع خاص خود و نیازهای طرفین با دیگری متفاوت باشد

لیکن موارد زیر باید در هر قرارداد فاینانس موجود باشد :

نام و مشخصات تماس و آدرس پستی کلیه طرفین قرارداد تامین مالی (ممکن است نام شرکت های دخیل در قرارداد نیز در کنار نام اشخاص حقیقی درج شود)
اطلاعات کلی در خصوص کسب و کار و پروژه ای که قرار است تامین مالی شود و قرارداد فاینانس به منظور تامین منابع مالی آن منعقد می گردد.
مبلغی که قرار است قرض گرفته شود.
نحوه پرداخت مبلغ وام (مبلغ وام یا به صورت کلی و یکجا پرداخت می شود و یا اینکه پرداخت به صورت اقساط دوره ای تعیین می گردد)
شرایط و مقررات بازپرداخت وام.
نحوه استفاده از مبالغ پرداختی توسط قرارداد تامین مالی فاینانس در پروژه مربوطه.
تعیین شروط حل و فصل اختلافات در فرضی که یکی از طرفین قرارداد فاینانس مرتکب تخلف و عدم ایفای تعهدات گردد.

همچنین

قرارداد تامین مالی اگر در شرایطی متقلبانه یا در اثر اکراه و اجبار منعقد شود اعتبار نخواهد داشت. همچنین اگر تامین مالی برای پروژه ای غیر قانونی و غیر مشروع استفاده گردد. قرارداد فاینانس را از اعتبار خارج می کند. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد تامین مالی مرتکب تخلف قراردادی شود. طرف دیگر می تواند به منظور مطالبه خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند .

نمونه قرارداد فاینانس

نمونه قرارداد فاینانس (finance) یا قرارداد مالی، یک نمونه تفاهم نامه تامین مالی است. که برای تامین هزینه‌های اجرایی، هزینه‌های زیربنایی و تأمین مالی خارجی استفاده می‌شود. و حتی یکی از روش های تامین مالی پروژه های عمرانی است. تامین مالی با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و در محدوده داخلی یا خارجی انجام می‌شود. بنابراین، لازم است توافق نامه‌ای امضاء شود و به این رابطه تجاری، چارچوب حقوقی بدهد. این تفاهم نامه، نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی یا فاینانس است که به آن نمونه قرارداد تامین مالی فاینانس نیز گفته می‌شود.

نمونه قرارداد فاینانس چه مزایایی دارد:

  • توسعه سطح سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه.
  • آگاهی کامل از نحوه اجرای پروژه.
  • آگاهی از زمان دقیق پرداخت‌های پروژه.
  • تطابق شرایط فاینانس با قواعد اجرایی، اداری و فنی کشور.
  • توسعه زیرساخت‌ها و بهبود تولید.
  • مدیریت بهینه منابع از طریق یک نمونه قرارداد تامین مالی پروژه.

برخی ویژگیھای استفاده از فاینانس

۱ – در صورت دستیابی به تسھیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت، روش بسیار مفیدی می باشد.
٢ – چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجـود داشـته باشـد. روش مـوثری محسوب می گردد.
٣ – به دلیل آنکه در اکثر پروژه ھای بھره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی ( ایرانی ) می باشد. مشکلات بسیار زیاد در این زمینه ناشی از شرایط خاص کشور به ویژه در مورد پروژه ھای بزرگ، نھایتا تاخیر در زمانبندی طرح را به دنبال دارد. و برخلاف کاھش ھزینـه ھـای مـالی طـرح و اسـتفاده بیـشتر از امکانـات داخلـی، ممکـن اسـت خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه بھره گیری از تامین مالی فاینانس را نکند.
۴ – در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بھره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرح ھایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند)، استفاده از این تسھیلات توصیه نمی گردد.

در ادامه

۵ – در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدھای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جھت تأمین مالی طرحھا بخـصوص در مـورد طرحھای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری ھمراه باشد.
۶ – ریسک حاصله در ھنگام دریافت وام ھای خارجی برعھده اعتبار گیرنده در اکثر موارد دولت و شرکتھای دولتی بوده و در ھر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است.
٧ – دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیـشتر مـوارد بـا انتقال تکنولوژی و دانش فنی ھمراه است، ھیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروھای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دھد.
٨ – ھزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتھای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردھای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیھا در ایران بالا بوده و به ھمین دلیل علاوه بر تقبل ھزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور ھستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتھای بالاتر از عرف بازار ).

تامین مالی فاینانس

نقش وکیل در قرارداد تامین مالی فاینانس

این قرارداد غالباً دارای خصیصه بین المللی بوده و عناصر خارجی در آن به چشم میخورد. قرض دهنده ها که معمولاً سازمان ها و نهادهای تأمین مالی هستند. علاقه دارند قراردادها را به زبان رسمی خود تدوین نموده و قانون کشور خود را بر قرارداد حاکم نمایند. درست است که طرف ایرانی در قرارداد فاینانس قرض گیرنده است. اما این موضوع نباید سبب گردد که ایرانیان جایگاه خود را به عنوان یک طرف قرارداد از یاد ببرند. و برای اخذ هر چه بیشر منابع و امتیازات در قرارداد تلاش نکنند. شما قدرت مذاکره دارید و می بایست با کمک یک وکیل فاینانس مجرب و متخصص از این حق خود به خوبی استفاده کرده و کلیه حقوق خود را محفوظ دارید.

نتیجه گیری

موضوع این نوشته، یکی از انواع قراردادهای مالی، یعنی قرارداد فاینانس بود. از طرف دیگر، مهم‌ترین روش‌های فاینانس و روش های تامین مالی بررسی شد. ما می‌توانیم در داخل کشور نیز، یک نمونه قرارداد فاینانس به زبان فارسی تنظیم کنیم و از ویژگی‌های موثر این قرارداد بهره مند شویم.
در اغلب موارد توصیه می شود در تهیه و تنظیم قرارداد تامین مالی فاینانس از یک وکیل فاینانس متخصص بهره گرفته شود. مخصوصا زمانی که کسب و کارهای کوچک می خواهند برای اولین بار از قرارداد فاینانس استفاده کنند. برای هرگونه مشاوره در این زمینه می توانید با تیم وکلا و حقوقدانان ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.