تغییر کاربری مجاز

همان طور که میدانیم کاربری ها انواع مختلفی دارند و هر ملکی کاربری مخصوص به خود را دارد. اما تغییرات کاربری اراضی امروزه یکی از موضوعات مهم ملکی میباشد. . از مهمترین کاربری ها میتوان به کاربری مسکونی، کاربری اداری، کاربری تجاری و کاربری کشاورزی اشاره کرد. حال اینکه تغییر کاربری مجاز و شرایط آن ، نحوه پرداخت در معاملات مسکن و … از مطالبی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

منظور از تغییر کاربری چیست؟

منظور از کاربری همان نوع استفاده از یک مِلک میباشد. که ممکن است به صورت مسکونی، تجاری، اداری، زراعی و … باشد. حال منظور از تغییر کاربری این است که مالک یک ملک به دلیل ایجاد منافع بهتری نسبت به استفاده از آن ملک، خارج از نوعیت مجاز آن اقدام کند. برای مثال زمین زراعی را تبدیل به مسکونی‌ نماید.

مرجع صالح تصمیم گیری در مورد تغییر کاربری کجاست؟

تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری، با توجه به ماده 5قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، بر عهده کمیسیون مقرر در این ماده میباشد. اراضی کشاورزی براساس تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری صاحب نظر خواهد بود.

همچنین تبصره ماده 1 این قانون میگوید:  «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی. ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد…»

موارد تغییر کاربری مجاز

مصادیق تغییر کاربری مجاز کدام اند؟

در مواردی تغییر کاربری مجرمانه و غیرمجاز محسوب نمی­شوند که این موارد عبارت‌اند از:

  1. تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شرایط ضروری که در در تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است. که شامل: احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و اصطلاحاً تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی‌شود.
  2. براساس تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین (تا پانصد مترمربع) فقط برای یک ‌بار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
  3. ایجاد تأسیساتی مانند دامداری، گلخانه، مرغداری و پرورش ماهی در روستاهای فاقد طرح هادی.
  4. به موجب تبصره 5 ماده ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ، باغ ها اراضی­ای که داخل محدوده‌ی قانونی روستاهایی که طرح هادی مصوب دارند مستثنی میباشند.

آیا احداث خانه و محل سکونت هم جزو موارد مجاز تغییر کاربری شمرده شده است؟

براساس تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اینگونه اراضی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ مترمربع فقط برای یکبار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

برای دریافت راهکار های قانونی جهت تسهیل و انجام امور مربوط به تغییر کاربری میتوانید از طریق ارتباط با مرکز حقوقی بین المللی سروش عدل از وکلای مجرب مشاوره و کمک دریافت نمایید.