رومینا قره داغی

رومینا قره داغی

مدیر روابط عمومی و مسئول آموزش مرکز حقوقی سروش عدل

کارشناس حقوق قضایی،کارشناس ارشد حقوق بین الملل

شماره تماس جهت هماهنگی 09224140899