ماده ۱۱ قانون مدنی

اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.