ماده ۱۵ قانون مدنی

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.