ماده ۱۷ قانون مدنی

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد. از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره. و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد. از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است. و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.