ماده ۱۸ قانون مدنی

حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر. از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله. از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.