ماده ۲۰ قانون مدنی

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.