ماده ۲۱ قانون مدنی

انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هایی که روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد. و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است. ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.