ماده ۲۲ قانون مدنی

مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد. مادامی که در بنا به کار نرفته‌ داخل منقول است.