ماده ۲۵ قانون مدنی

هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.