ماده ۲۶ قانون مدنی

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات ، قلاع ، خندق‌ها ، خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه. و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی ، موزه ها ، کتابخانه‌های عمومی. همچنین آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست. و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت ، ولایت ، ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.