ماده ۳۱ قانون مدنی

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.