ماده 3 قانون مدنی

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.