ماده ۴۲ قانون مدنی

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.