ماده ۴۷ قانون مدنی

در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.