ماده ۵ قانون مدنی

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.