کارگاه آموزشی آشنایی با قانون جدید صدور چک

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون جدید چک _سروش عدل برگزار میکند

سرفصل ها

اهم تغییرات قانون جدید چک

مهمترین الزامات بخشنامه های بانک مرکزی

نکات مهم در صدور و انتقال چک

معافیت ها و استثنائات قانونی

الزامات صدور چک به نمایندگی از شرکت به عنوان ذی حساب یا مدیرعامل

نکات مهم در صدور و دریافت چک تضمین

نحوه ثبت، انتقال و کارسازی چک در سامانه صیاد

ضوابط جدید صدور و کارسازی چک تضمینی

نکات مهم در پذیرش چک های جدید

شیوه های جدید وصول چک در مراجع قضایی

راه های رفع سواثر از چک های برگشتی

مدت دوره ۴ ساعت

13 مرداد 1400

با تدریس جناب آقای دکتر یاسر مرادی و مدرسان بانک مرکزی

 ثبت نام: 09101913036_02122252009(تماس و واتساپ)