((قرار منع تعقیب ))

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فسا با سلام و احترام،

در خصوص شکایت  دانشگاه … شهرستان فسا با نمایندگی آقای ی-ک علیه آقای ع-ز بر نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای بدین شرح که شاکی اعلام داشته که مشتکی عنه با انتشار متنی در گروه واتس آپ اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت به مجموعه و مسئولین و پرسنل معاونت … دانشگاه … نموده است.

نشر اکاذیب

و همچنین مشتکی عنه نیز در دفاع از خویش بیان داشته است. مطلب منتشر شده از طرف تعدادی از کارکنان مجموعه در انتقاد از شیوه مدیریت و برخورد مدیران حوزه ی … دانشگاه … در شرایط شیوع بیماری کرونا بدست ایشان رسیده است. و ایشان متن مربوطه را در گروه واتساپی که ساختار گروه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان بوده و اعضای آن مدیران شهرستان فسا و فعالین اجتماعی می باشند ارسال نموده اند.این دادیاری ضمن موجه دانستن دفاعیات وکیل محترم مشتکی عنه و نظر به تحقیقات صورت گرفته و بررسی محتویات و مضمون متن منتشر شده؛

 اول اینکه با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ که بیان می دارند:

«این ویروس بدبینی چیز بدی است. بدبینی به سپاه، بدبینی به دولت، بدبینی به مجلس، بدبینی به قوه قضائیه، بدبینی به نهادهای انقلابی و بنیادهای انقلابی، بدبینی به اینها. بله، انتقاد اشکالی ندارد، بلکه لازم ا ست؛ انتقاد برای اصلاح لازم ا ست، انتقاد یک عمل دوستانه است. عمل خصمانه نیست؛ وقتی شما انتقاد می‌کنید یک عمل دوستانه است.

همین«اَلمُؤمِنُ مِرآهُ المُؤمِن»، ]یعنی[ آنچه را در طرف مقابل وجود دارد. که عیب در او است و مورد انتقاد شما است، شما آن را درمی‌آورید. به او می گویید، این بسیار کار خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد.

گاهی اوقات انتقاد بایستی عمومی هم باشد؛

ما همیشته معتقد نیستیم که انتقاد بایستی درِ گوشی باشد. نه، گاهی هم باید عمومی با شد، امّا اینکه ما به نحوی انتقاد بکنیم که آن شنونده انتقاد به تعبیر رایج بندِ دلش پاره بشود و بگوید «دیگر همه چیز از دست رفت، پدرمان درآمد»، اینجوری نباید انتقاد بکنیم. ما گاهی اوقات اشتباه می‌کنیم در کیفیّت انتقاد کردن و اینجوری کار می کنیم.»

دوم اینکه با نظر به اصول هشتم و بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و همچنین :

ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و بند ۴ سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۳ و مواد ۲۶ و ۲۸ منشور حقوق شهروندی، هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است.

این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به مو ضوعات مختلف را با ا ستفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند.

دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. شهروندان نیز از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

 سوم با توجه به اینکه بزه نشر اکاذیب مستلزم احراز سوء نیت خاص مرتکب می باشد و همچنین :

با بررسی محتویات و مضمون متن منتشر شده علی رغم اینکه در کیفیت و شیوه مطالب بیان شده ایراداتی مشهود است. لکن به نظر می رسد که متن مورد اشاره جنبه انتقادی داشته و قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی که از ارکان بزه نشر اکاذیب رایانه ای می باشد. در رفتار موصوف محرز نگردیده است. فلذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مراتب توص فی بالا و نظر به حاکمیت اصل برائت به لحاظ عدم احراز تحقق ارکان بزه نشر اکاذیب و عدم انطباق رفتار انتسابی با سایر عناوین جزایی، مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد.

قرار صادر شده پس از اعلام موافقت دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب فسا مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه کیفری دو فسا است.

دفتر محترم:

مقرر است در راستای اجرای قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به نظر دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان فسا رسیده و در صورت موافقت ایشان از آمار شعبه کسر و به طرفین ابلاغ گردد.

محمد رضائیان شاد

دادیار شعبه دادستانی شهرستان فسا