داوری و نظارت بر قراردادها ، ساز و کارهایی برای انعقاد قرارداد های مطمئن

قرارداد شکل نهایی و مکتوب از توافقات و تصمیمات طرفین آن است که با قبول و امضای آن رسمیت قانونی می یابد و وارد مرحله ی اجرایی می گردد. برای اینکه روند اجرایی قرارداد با مشکلی روبرو نشود و طرفین از تعهدات و وظایف خود سر باز نزنند، قانونگذار ساز و کارهایی تحت عنوان داوری و نظارت بر قرارداد ها در نظر گرفته است. با تیم تخصصی ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل همراه باشید تا بیشتر با این ساز و کارهای قانونی آشنا شوید.

داوری، حل اختلاف به سبکی دوستانه

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، مرجع متفاوتی را برای حل اختلافات حقوقی میان افراد، در نظر گرفته است. مرجعی تحت عنوان داوری که بدون تشریفات رسمی رسیدگی متداول، می توان به اختلافات حقوقی ناشی از قرارداد های حقوقی پایان داد.

می دانید که ضمن انعقاد قرارداد، پاره ای از مشکلات حقوقی غیر قابل پیش بینی می تواند ایجاد گردد و طرفین به هر علتی از انجام تعهدات خود سر باز زنند و این یعنی آغاز اختلاف . در چنین مواردی اولین مرجع حل اختلاف و رسیدگی، محاکم دادگستری شناخته می شود. در حالی که با کمک داوری می توان بدون تشکیل پرونده ی قضایی و به دور از  فضای متشنج دادگاه به بسیاری از اختلافات حقوقی میان اصحاب دعوی پایان داد.

بر اساس قانون ذکر شده، اصحاب دعوی می توانند در حین انعقاد قرارداد یا جدا از آن، فرد یا افرادی را به عنوان داور منتخب خود انتخاب کنند تا در مواقع بروز اختلافات حقوقی پیرامون قرارداد، میان طرفین حکم کند و به قضاوت بنشیند. داور می تواند هم دارای شخصیت حقیقی باشد و یا از شخصیت حقوقی برخوردار باشد و انتخاب آن ضمن قرارداد و یا تحت قرارداد جداگانه ی دیگری صورت می پذیرد.

نظارت بر قراردادها ، حسن اجرای مفاد قرارداد

نظارت بر قراردادها از جمله مباحثی است که به دنبال انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری مطرح می گردد.  بنا بر یک تعریف کلی می توان گفت که برای جلوگیری از تخطی طرفین نسبت به مفاد قرارداد و انجام تمام و کمال تعهدات طرفین در طول اجرای آن،  می توان شخصی را به عنوان ناظر قانونی انتخاب کرد تا بر روند اجرای قرارداد در مراحل مختلف آن نظارت کند و چارچوب های قانونی اجرای قرارداد را به طرفین متذکر شود.

چنین شخصی به عنوان مشاور نظارت بر قراردادها شناخته می شود و از آنجایی که تسلط کاملی بر قوانین دارد می تواند بروز اختلافات قانونی ناشی از انعقاد قرارداد را به حداقل میزان خود برساند.

داوری و نظارت بر قراردادها راه حل مناسب و کارگشاییست که قانون گذار برای شما در نظر گرفته تا به کمک آن بتوانید بر بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی خود چیره شوید. دادخواهی از محاکم دادگستری حق قانونی شماست اما گزینه های بهتری هم وجود دارد که با کمک آنها می توانید مسالمت آمیزتر به اختلافات حقوقی خود پایان دهید. برای مشاوره و آگاهی بیشتر در این زمینه با تیم تخصصی ما در مرکز حقوقی و داوری سروش عدل در ارتباط باشید.