امور مربوط به وکلا و موکلین

نازنین دریایی مدیر امور موکلین و وکلا

نازنین دریایی

مدیر امور وکلا و موکلین و مدیریت داخلی مرکز حقوقی سروش عدل

کارشناس حقوق قضائی و کارشناس ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

سابقه فعالیت حقوقی از ۱۳۹۰ تا کنون

شماره تماس جهت هماهنگی ۰۹۹۱۹۷۸۷۵۵۴