همه چیز در مورد طلاق غیابی:

آیا می‌دانید منظور از طلاق غیابی چیست؟قطعاً شما هم می‌دانید که طلاق دارای انواع مختلفی است. طلاق می‌تواند از طرف آقا یا خانم مطرح شود. غالباً هم با توافق طرفین پیش می‌رود. با این وجود نوع دیگر از طلاق وجود دارد، با عنوان طلاق غیابی است. در این نمونه از طلاق چنانچه آقا رضایت نداشته باشد، خانم با وجود حق طلاق که یکی از شروط دوازده‌گانه سند ازدواج است، می‌تواند طلاق بگیرد. در این مواقع، مهریه و نفقه به زن تعلق می‌گیرد ولی اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی تنها در طلاق از جانب مرد اجراء می‌گردد. پس با ما همراه شوید تا شما را با شرایط و مدارک و جوانب گوناگونِ این نوع از طلاق بیشتر آشنا نماییم.

طلاق غیابی، چه نوع طلاقی است؟

برای درکِ بهتر طلاق غیابی به یک تعریف جامع و کامل از آن میپردازیم. در طلاق توافقی دو طرف در جلسه‌ی دادرسی حضور پیدا می‌کنند و دلایل مربوط به طلاق آن‌ها بررسی خواهد شد. نهایتاً حکم صادر شده و از آن به عنوان طلاق توافقی یاد می‌شود. حال ممکن است یکی از طرفین در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند. در این هنگام طلاق به صورت غیابی انجام می‌شود. البته لازم است جهت کسبِ اطلاعات بیشتر در رابطه با این نوعِ از طلاق، با حکم غیابی بهتر آشنا بشویم.

حکم غیابی به شرایطی اطلاق می‌شود که زوج یا زوجه اقدام به تنظیم دادخواست مدّنظر می‌کند. اگر که این دادخواست به دستِ طرفِ مقابل نرسد حال وی محکوم هم بشود، حکم به صورت غیابی صادر می‌شود. البته این حکم طی مدّت زمان بیست روز قابل بررسی و رسیدگی دوباره است.

شرایط طلاق غیابی از طرف زوجه چیست؟

شرایط مربوط به طلاق از جانب مرد و زن با یکدیگر متفاوت است. در مقررات کشور ایران، غالباً شرایط طلاق از جانب زوجه سخت‌تر است. بدین حالت که علل محدودتر و ضوابط سخت‌گیرانه‌تری برای وی معین گردیده‌اند. در طلاق غیابی از جانب زن، روالِ کار به حالتی است که وی تحت ضوابطی خاص می‌تواند از مرد طلاق بگیرد.

اگر که زوجه دارای حق طلاق از جانب مرد باشد می‌تواند بدون حضور او، برای طلاق اقدام کند. برای محقق گردیدن این موضوع لازم است به هنگام عقد، شرطی مبنی بر این مسئله نگارش شده باشد. این امر بایستی کاملاً مکتوب باشد و توسط مرد به امضاء رسد. بر این اساس هنگامی که ابلاغیه‌ی طلاق شخصاً از طریق مرد تحویل گرفته نشود. لایحه‌ای از جانب وی ارسال نگردد، حکم  طلاق غیابی صادر خواهد شد.

در این میانه‌ نگاه کوتاهی داریم به قانون مدنی

بنابر ماده‌ی ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرزمان زوج به مدّت زمان چهار سال تمام،غایب مفقودالاثر باشد، زوجه می‌تواند درخواست طلاق غیابی کند. در این هنگام با توجه به ماده‌ی ۱۰۲۳ قانون مدنی، حکم طلاق وی صادر می‌شود. براساس ماده‌ی ۱۰۲۳ در ارتباط با مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲ قانون مدنی، محکمه زمانی قادر به صدور حکم موت فرضی است که؛

در یکی از جرائد محل و یا روزنامه کثیرالانتشار، اعلانی در سه مرتبه پی‌درپی و هریک در فاصله زمانی یک ماهه انتشار پیدا کند. همچنین از افرادی که احتمالاً از فرد غایب اطلاع دارند، دعوت می‌شود. با گذر یکسال از تاریخ نخستین اعلان و عدم اثبات حیات غایب، حکم موت فرضی صادر می‌گردد.

با در نظر انگاشتن این ضوابط، چنانچه که زوج به مدّت زمان چهار سال حضور پیدا نکند. حال شواهدی هم بنابر حضور او ثبت نشود، خانم می‌تواند طلاق غیابی بگیرد.

همه چیز در مورد طلاق غیابی

نفقه و طلاق غیابی از جانب زوجه:

به هنگام استنکاف زوج از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام وی به دادنِ نفقه، زوجه می‌تواند برای صدور حکم به حاکم مراجعه کند. حاکم نیز به هنگام وجود چنین شرایطی شوهر را ملزم به طلاق می‌نماید‌. این ماده منوط بر یکی از موارد شروط دوازده‌گانه نکاح است. حال در صورت عدم پرداخت نفقه به مدّت زمان شش ماه، زوجه می‌تواند حکم طلاق را پیگیری کند‌.

«منظور از نفقه، مبلغی است که زوج برای گذران زندگی زوجه باید پرداخت نماید. این مبلغ دربرگیرنده؛ مخارج خوراک و پوشاک، خدمات درمانی و غیره میباشد.»

عسر و حرج و طلاق غیابی از جانب زوجه:

حال زمانی که دوام زوجیت منجر به عسر و حرج زن گردد، زن می‌تواند درخواست طلاق کند‌.در صورت اثبات این موضوع، دادگاه می‌تواند زوج را ملزم به طلاق کند. زمانی که الزام زوج میسر واقع نشود، زوجه به اِذن حاکم طلاق غیابی داده خواهد شد.

«منظور از عسر و حرج، به وجود آمدن شرایطی است که امتدادِ زندگی را با سختی همراه می‌کند. با استناد به ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی، خانم می‌تواند با وجود عسر و حرج تقاضای طلاق کند. در این صورت زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق کند، اگر دادگاه شرایط مشقت بار زوجه را درست تشخیص دهد بنابراین زوج باید زوجه را طلاق دهد و اگر اجبار دادگاه کارساز نباشد، حاکم شرع می‌تواند طلاق زوجه را صادر کرده و او را از شرایط مشتقت بار رهایی بخشد.، این نوع طلاق به حالت غیابی صادر خواهد شد.»

اثبات ادعای عسر و حرج از جانب زوجه در دادگاه:

زن در راستای اثبات ادعای عسر و حرج باید زندگی زناشویی خود را در دادگاه تجزیه و تحلیل کند. اگر که وی بتواند ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید، می‌توان دریافت که دیگر نمی‌تواند در کنار مرد به زندگی خود ادامه دهد. هرچند این ادعا یکی از سخت‌ترین مواردی است که زوجه برای اقدام به طلاق با آن روبه‌رو می‌شود. زوجه باید دادخواست را علیه مرد تنظیم بنماید. این‌گونه روال اثبات ادعای عسر و حرج آسان‌تر خواهد شد.

شرایط طلاق غیابی از طرف زوج چیست؟

در بطن قانون مدنی ما همیشه و همیشه طلاق از جانب مرد راحت‌تر بوده است. این ماجرا در ارتباط با طلاق غیابی هم صادق است. بنابر ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج می‌تواند با رعایت جوانب قانون و رجوع به دادگاه، درخواست طلاق همسر خود را داشته باشد. با استناد به این ماده، مرد می‌تواند در هر شرایطی اقدام به طلاق نموده و رأی هم صادر می‌شود. حال اگر مشکلی بوده و ابلاغیه به شخص زوجه تحویل داده نشود و لایحه‌ای از جانب وی ارسال نشود، طلاق به صورت غیابی صادر می‌شود. چنانچه که درخواست طلاق از طرف مرد باشد وی بایستی تحت هر شرایطی مهریه، نفقه و اجرت‌المثل خانم را پرداخت بنماید.

 صدور رأی پایانی توسط دادگاه رسیدگی کننده:

در ارتباط با حق طلاق بایستی به یک نکته دیگر هم توجه نمود. این مسئله که زوجه تنها ضمن عقد نکاح یا طی یک معاهده مستقل می‌تواند از شوهرِ خود طلاق بگیرد. پس زوجه وکیل زوج خود در راستای اجرای حکم طلاق می‌شود. بعد از صدور آن توسط دادگاه، زن مطلقه به شمار می‌رود. باید به این نکته اشاره نمود که این حکم نیازمند توافق رأی دادگاه است. بنابراین زوجه نمی‌تواند تحت هرگونه شرایطی و در هر مواقعی خود را مطلقه نموده و درخواست طلاق غیابی کند.

همه چیز در مورد طلاق غیابی

رأی غیابی در فرآیند درخواست طلاق:

بهتر است با مفهوم رأی غیابی هم آشنا بشویم. براساس ماده‌ی ۶۸ قانون دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ مسئول است حداکثر ظرف دو روز، اوراق را به خوانده تحویل بدهد. وی مؤظف است که در برگ دیگر اخطاریه رسید را بگیرد. در صورت امتناع خوانده از اخذ اوراق، این امر در برگ اخطاریه قید شده و اعاده می‌گردد. حال اگر که شخصِ موردنظر در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای در ماهیتِ موضوع نداده باشد، به هنگام محکومیت رأی صادره غیابی است. محکوم به مدّت زمان بیست روز می‌تواند اقدام به واخواهی بنماید و خواهان رسیدگی دوباره به طلاق غیابی بشود.

طلاق غیابی چقدر طول می‌کشد؟

پاسخِ به این پرسش چندان میسر نیست! زیرا مدّت زمان این نوع از طلاق به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این مسئله که طلاق از طرف زوج مطرح شده است یا از طرف زوجه! دلیل طلاق یا عدم پرداخت نفقه، مهریه و بسیاری از عوامل دیگر برروی مدّت زمان طلاق غیابی تأثیرگذار خواهد بود. مثلاً به هنگام عدم حضور زوج به مدّت زمان چهار سال، زوجه مکلّف به نشر اطلاعیه‌ای در روزنامه کثیرالانتشار است. پس بهتر است برای پاسخِ به این پرسش شما با کارشناسان  مرکز حقوقی سروش عدل تماس بگیرید. قطعاً شما با بیان جزئیات پرونده خود به جواب بهتر و کامل‌تری دست پیدا خواهید کرد.

طلاق غیابی در دوران عقد:

برای معین نمودن این موضوع که آیا طلاق به صورت غیابی در دوران عقد ممکن است یا خیر؟ بایستی بدانیم که مقصود از دوران عقد دقیقاً چه زمانی می‌باشد؟ به لحاظ قانونی و شرعی دوران عقد زمانی می‌باشد‌ که صیغه‌ی عقد میان زوج و زوجه جاری گردیده باشد. با در نظر گرفتن این امر که در این مواقع، خانم و آقا رسماً زن و شوهر محسوب می‌گردند، پس هریک می‌توانند بنابر دلایل گفته شده، اقدام به طلاق غیابی کنند.

شرایط طلاق غیابی در خارج از کشور:

امور مربوط به احوال شخصیه افراد ایرانی در جای‌جای دنیا بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این امر در ارتباط با طلاق، ازدواج، شناسنامه و هویت و بسیاری از موارد به همین حالت است. اگر که خانم یا آقا در خارج از کشور قصد طلاق به صورت غیابی داشته باشند، باید به وکیلی در ایران وکالت بدهند، تا روندِ کار را به جای ایشان پیش ببرد.

مدارک مورد نیاز برای طلاق غیابی:

در ارتباط با طلاق، وجود شناسنامه و کارت ملّی همراه با سند ازدواج الزامی است. ولی مدارک مربوط به هر پرونده امکان دارد دربرگیرنده موارد گوناگون و متنوعی باشد. به عنوان نمونه؛ اگر که اقدام به طلاق از جانب زنی باشد که حق طلاق دارد، باید همراه با مدارک نام برده شده وکالت در طلاق را هم با خود به دادگاه ببرد. با این وجود توصیه می‌کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از مدارک مورد نیاز با کارشناسان مرکز حقوقی سروش عدل تماس حاصل فرمایید.

جایگاه وکیل در طلاق غیابی:

قطعاً حضور وکیل در هر زمینه حقوقی می‌تواند بسیار پیش برنده و کمک کننده باشد.  با توجه به تغییرات فوانین مدنی و دیگر قوانین جاری کشور و همچنین تجربیات عملی وکلا در تمام موارد و مشکلات حقوقی حضور وکیل به عنوان فردی که به طور کامل بر جریان امور واقف است مثمر اثر خواهد بود. به خصوص که دادگاه‌ها با فضایی مملو از افراد و اضطراب‌ های مربوط به مشکلات حقوقی همراه است و سختی راه را چندین برابر می‌کند.شما می‌توانید همین لحظه برای دریافت مشاوره و راهنمایی با ما در سروش عدل تماس بگیرید.

سخن پایانی

ما در این قسمت  به بیان چیستی و شرایط طلاق غیابی پرداختیم. شرایط ارائه طلاق به صورت غیابی از جانب زوجه با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده است. حال که غیرقابل باور هم نیست! زوج هم می‌تواند درخواست طلاق غیابی نماید برای این امر باید حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید. این موضوع را بررسی کردیم که شما می‌توانید در دوران عقد هم درخواست طلاق نمایید! نهایتاً در ارتباط با اسناد و مدارک مورد نیاز و جایگاه وکیل در طلاق با شما صحبت کردیم. امیدواریم که مطالب ارائه شده از جانب ما برای شما مفید بوده باشد. اگر پاسخ سوال شما در این مطالب ارائه شده نبود با مشاوران حقوقی ما در مرکز حقوقی سروش عدل تماس بگیرید.