هزینه دادرسی دعاوی ملکی

زمانی که شما درخواست دهنده دعوی ملکی هستید. ملزم می باشید که هزینه دادرسی را من باب اقامه دعوی خود بپردازید. تا دعوی شما در محکمه به جریان افتد، و به آن ترتیب اثر داده شود. این هزینه شامل هزینه هایی از جمله هزینه ثبت و تنظیم  دادخواست، هزینه ابطال تمبر، هزینه حق الوکاله وکیل و…می باشد. که دادخواست دهنده من باب اقامه دعوی خود در محاکم بدوی، تجدید نظر، بایستی آن را بپردازد. اینکه این مبلغ چقدر است به عواملی بستگی دارد.که در این مقاله قرار است به بررسی آن بپردازیم.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی چگونه تعیین می شود؟

۱. دعوی ملکی مطروحه در دسته بندی دعاوی حقوقی ملکی قرار می گیرد و یا دعاوی ملکی کیفری. علت این تفکیک من باب تعرفه هزینه دادرسی است‌. پس قبل از اقدام به ثبت و تنظیم دادخواست باید به این موضوع توجه داشته باشید.

۲.دعوی ملکی شما در دسته دعاوی مالی حقوقی قرار می گیرد یا دعاوی غیر مالی. چرا که اگر مالی باشد با در نظر گرفتن ارزش منطقه ای ملک، هزینه دادرسی تعیین می شود. و تعرفه آن در مرحله بدوی یا تجدید نظر متفاوت می باشد.

۳.اگر دعوی ملکی در دسته دعاوی حقوقی مالی باشد میزان این تعرفه که دربرگیرنده هزینه دادخواست و تعرفه های دادرسی است با توجه به ارزش خواسته تعیین می شود‌.

که به شرح ذیل می باشد‌:

الف)اگر میزان خواسته تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد.این مبلغ معادل ۵/۲ درصد ارزش خواسته تعیین می شود.

ب)اگر میزان خواسته مازاد از مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد‌. مبلغ آن معادل ۵/۳ درصد ارزش خواسته تعیین می شود.

ج)اگر قرار است دعوی در مرحله تجدید نظر خواهی و واخواهی تقدیم دادگاه شود. هزینه معادل ۵/۴ درصد محکوم به. و در مرحله اعتراض فوق العاده، که شامل فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. این مبلغ معادل مبلغ ۵/۵ درصد محکوم به خواهد بود‌.

در)در صورتی که قیمت خواسته معلوم و معین نباشد. درخواست دهنده دعوی ملکی بایستی مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی تقدیم دارد.

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

اقسام دعاوی ملکی حقوقی

مهم ترین دعاوی حقوقی ملکی به شرح ذیل می باشد:

دعاوی ملکی کیفری

این دعوی زمانی از سوی درخواست دهنده مطرح می شود که تخلف و جرمی در حوزه ملک و املاک صورت گرفته باشد. که مهم ترین این دعاوی به شرح ذیل می باشد.

  • فروش و نقل و انتقال مال غیر
  • تصرف عدوانی
  • معامله معارض
  • جعل اسناد ملکی و استفاده از سند مجعول
  • مزاحمت و ممانعت از حق

هزینه دادرسی دعاوی ملکی کیفری

هزینه دعاوی ملکی در جایی که قرار است شکایت کیفری نسبت به ملک صورت بگیرد به شرح ذیل می باشد:

اگر شکایت در مرحله بدوی باشد این هزینه معادل ۱۰ هزار تومان و اگر در مرحله تجدید نظر و واخواهی باشد هزینه به ۳۰ هزار تومان افزایش می یابد. و اگر اعتراض به حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی باشد این هزینه معادل ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

دعاوی ملکی ثبتی

به دعوی که در جریان ثبت ملک و تنظیم آن مطرح شود دعاوی ملکی ثبتی گفته می شود.

اقسام دعاوی ملکی ثبتی:

هزینه دادرسی دعاوی ملکی

هزینه دادرسی دعاوی ملکی ثبتی

هزینه این دعاوی معادل هزینه دادرسی دعاوی ملکی حقوقی است. که درخواست دهنده بایستی به منظور تنظیم و ثبت دادخواست و ابطال تمبر به کاربر دفتر خدمات قضایی پرداخت کند. تا پرونده ملکی ثبتی او تشکیل و در محاکم، به جریان رسیدگی بیافتد.

پرداخت هزینه تنظیم و ثبت دادخواست

جز پرداخت هزینه دادخواست و دادرسی دعاوی ملکی، درخواست دهنده به پرداخت هزینه های دیگری از جمله پرداخت تنظیم دادخواست و ابطال تمبر در دفاتر خدمات قضایی نیز ملزم می باشد. البته اگر این اقدامات را وکیل بخواهد عهده دار شود بایستی هزینه ای تحت عنوان تعرفه مشخص شده یا قرارداد تعیین شده بین وکیل و موکل، نیز به عنوان حق الوکاله باید پرداخت شود.

پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل

شما ممکن است انجام اقداماتی از جمله تقدیم و تنظیم دادخواست و اقامه دعوی را به وکیل متخصص ملکی واگذار کنید. تا او عهده دار انجام کارهای پرونده و پیگیری آن در دادگاه باشد.در اینجا شما ملزم هستید هزینه ای را تحت عنوان حق الوکاله جدا از هزینه های دادرسی نیز پرداخت کنید.

تعیین هزینه حق الوکاله وکیل به عوامل ذیل بستگی دارد:

  • اینکه وکیل قرار است وکالت پرونده ملکی را در کدام مرحله از دادرسی عهده دار شود.
  • پرونده قرار است در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار بگیرد یا در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور.
  • دعوی مطروحه در حیطه دعاوی حقوقی ملکی است یا دعاوی ملکی کیفری. و وکیل قرار است روند پرونده موکل را در دادگاه پیگیری کند یا دادسرا.
  • تجربه و سابقه کاری وکیل.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در فرضی که شخص درگیر مشکل ملکی است. و می خواهد اقامه دعوی کند. ملزم است هزینه هایی را از جمله هزینه دادرسی و ابطال تمبر بپردازد تا دعوی او به جریان رسیدگی بیافتد. نص صریح ماده ۳۸۳قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع صریحا اشاره دارد. اما ممکن است دادخواست دهنده معسر باشد و ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی.در اینجا می تواند اقامه دعوی اعسار کند. و در صورت پذیرفته شدن خواسته اعسار، از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی معاف شود.

نتیجه گیری

ما در این مقاله مفصلا به بررسی دعاوی ملکی و هزینه دادرسی که من باب طرح و اقامه دعوی ملکی بایستی از سوی دادخواست دهنده دعوی، تقدیم دادگاه شود پرداختیم. بیان کردیم دعوی مطروحه حسب اینکه در کدام قسم از تقسیم بندی دعاوی ملکی قرار دارد. درخواست دهنده را ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی که حسب تعرفه از پیش تعیین شده مکلف می کند. که دربرگیرنده هزینه ثبت و تنظیم دادخواست، هزینه ابطال تمبر، هزینه وکیل و …. می باشد.

پبشنهادات

تیم حقوقی و داوری سروش عدل ، به همکاری وکلای متخصص و زبده در تلاش است مشکلات حقوقی افراد را حل و فصل کند. و به افرادی که درگیر مشکلات حقوقی هستند خدمات مشاوره و وکالت ارائه دهد. در صورتی که شما هم نیاز به خدمات حقوقی دارید. می توانید از طرق ارتباطی که در سایت به آن اشاره شده با وکلای تیم حقوقی ما در تماس باشید.

برخی از سوالات متداول

۱.هزینه دادرسی دعاوی ملکی چقدر است؟

اینکه دعوی در حیطه دعاوی ملکی حقوقی است یا ملکی کیفری، متغییر است. و دادخواست دهنده را حسب اینکه قرار است دعوی خود را در کدام مرحله از دادرسی مطرح کند ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند.

۲.اگر دادخواست دهنده از پرداخت هزینه دادرسی، ناتوان باشد به دعوی او ترتیب اثر داده می شود؟

دادخواست دهنده ملزم است برای به جریان افتادن پرونده ملکی خود هزینه های دادرسی را بپردازد. اما در فرضی که معسر می باشد این حق برای او وجود دارد که دعوی اعسار از هزینه دادرسی را مطرح کند. تا بتواند از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ها معاف شود.